Συνεδριάσεις ΔΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου “Ένωση Επαγγελματιών Εμπόρων – Βιοτεχνών Αγίας Παρασκευής – ΕΝΕΒΑΠ”, όπως ορίζει το άρθρο 24 του Καταστατικού του, συνεδριάζει τακτικά μεν μία φορά το μήνα και συγκεκριμένα κάθε πρώτη Δευτέρα του μήνα στο χώρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Αγίας Παρασκευής, έκτακτα δε όταν κρίνεται αναγκαίο από τον Πρόεδρο ή το ζητήσει το 1/3 των μελών του. Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται από τον Πρόεδρο ή αν αυτός κωλύεται από τον αναπληρωτή του, πριν από τρεις τουλάχιστον μέρες. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντα τα μισά συν ένα από τα μέλη του και οι αποφάσεις του λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου.

Πατήστε εδώ για να δείτε τις Προσκλήσεις για τις Τακτικές Συνεδριάσεις.

Πατήστε εδώ για να δείτε τα Πρακτικά των Τακτικών Συνεδριάσεων.


Comments are closed.

Επιστροφή στην Κορυφή ↑