Καταστατικό

Το Καταστατικό του Σωματείου με την επωνυμία “Ένωση Επαγγελματιών, Εμπόρων, Βιοτεχνών Αγίας Παρασκευής – ΕΝΕΒΑΠ” αρχίκα περιείχε (28) είκοσι οκτώ άρθρα και είχε ψηφισθεί κατά άρθρο και στο σύνολό του από τη γενική συνέλευση των ιδρυτών του σωματείου, τροποποιήθηκε από τις γενικές συνελεύσεις των μελών, προσαρμόσθηκε στις διατάξεις του ν. 1712/87 και 2081/92 ψηφίσθικε κατά άρθρο και στο σύνολό του από τη γενική συνέλευση των μελών της, της 20/9/1995, αποτελείται δε τώρα από (39) άρθρα και (6) Κεφάλαια τα οποία ορίζουν κάθε θέμα του Σωματείου. Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το καταστατικό αυτό ρυθμίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά τις διατάξεις του νόμου.

Τα Κεφάλαια που αποτελούν το Καταστατικό είναι τα εξής:

  • Κεφάλαιο Α’ – Ίδρυση – Επωνυμία – Έδρα
  • Κεφάλαιο Β’ – Σκοπός του Σωματείου
  • Κεφάλαιο Γ’ – Μέλη – Πόροι του Σωματέιου
  • Κεφάλαιο Δ’ – Όργανα του Σωματείου
  • Κεφάλαιο Ε’ – Μεταβατικές Διατάξεις – Διάλυση του Σωματείου
  • Κεφάλιο ΣΤ’ – Γενικές Διατάξεις

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε αντίγραφο του Καταστατικού του Σωματείου.


Comments are closed.

Επιστροφή στην Κορυφή ↑